LAO ĐỘNG TRỰC TIẾP LÀ GÌ

  -  

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (148.05 KB, 11 trang )
Bạn đang xem: Lao động trực tiếp là gì

PHÂN LOẠI LAO ĐỘNG TRONG SẢN XUẤT KINH DOANH.Trong các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực kinh doanh khác nhau thì việc phân loại lao động không giống nhau, tùy thuộc vào yêu cầu quản lý lao động trong điều kiện cụ thể của từng doanh nghiệp.Nhìn chung các doanh nghiệp có thể phân loại lao động như sau:1. Phân loại lao động theo thời gian lao độngGồm 2 loại:- Lao động thường xuyên trong danh sách: là lực lượng lao động do DN trực tiếp quản lý và chi trả lương gồm:+ Công nhân viên sản xuất kinh doanh cơ bản+ Công nhân viên thuộc các hoạt động khác.- Lao động tạm thời mang tính chất thời vụ: là lao động làm việc tại các doanh nghiệp do các ngành khác chi trả lương như cán bộ chuyên trách đoàn thể, học sinh, sinh viên thực tập...2. Phân loại theo thời gian với quá trình sản xuất gồm: lao động trực tiếp sản xuất và lao động gián tiếp sản xuất.- Lao động trực tiếp sản xuất: Là người trực tiếp tiến hành các hoạt động SXKD tạo ra sản phẩm tuy trực tiếp thực hiện các công việc, nhiệm vụ nhất định.Trong lao động trực tiếp được phân loại như sau:- Lao động gián tiếp gồm: Những người chỉ đạo, phục vụ và quản lý KD trong doanh nghiệp.- Lao động gián tiếp được phân loại sau:+ Theo nội dung công việc nghề nghiệp chuyên môn loại lao động này được phân chia thành:. Nhân viên kỹ thuật. Nhân viên quản lý kinh tế.. Nhân viên quản lý hành chính.+ Theo năng lực và trình độ chuyên môn, lao động gián tiếp được chia thành:. Chuyên viên chính. Chuyên viên
. Cán sự. Nhân viên- Phân loại lao động theo chức năng của lao động trong quá trình SXKD.+ Lao động thực hiện chức năng sản xuất chế biến bao gồm những lao động tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp cho quá trình sản xuất chế biến tạo sản phẩm hay thực hiện các lao vụ, dịch vụ như: Công nhân trực tiếp sản xuất, nhân viên phân xưởng.+ Lao động thực hiện chức năng bán hàng: là những lao động tham gia hoạt động tiêu thụ sản phẩm hàng hoá, lao dịch, dịch vụ như: các nhân viên quản lý kinh tế, nhân viên quản lý hành chính.- Các phân loại này giúp cho việc tập hợp xử lý kịp thời, chính xác, phân định được chi phí thời kỳ.3. Ý nghĩa, tác dụng của công tác quản lý lao động, tổ chức lao động.- Đối với doanh nghiệp- Đối với người lao động.- Chi phí tiền lương là một bộ phận chi phí cấu thành nên giá thành sản phẩm, dịch vụ do DN sản xuất.- Tổ chức sử dụng lao động hợp lý, hạch toán tốt lao động đúng, thanh toán kịp thời tiền lương và các khoản liên quan đến. Từ đó kích thích người lao động quan tâm đến thời gian, kết quả lao động, nâng cao năng suất lao động góp phần tiết kiệm chi phí lao động sống, hạ giá thành sản phẩm, tăng lợi nhuận, tạo điều kiện nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao động.4. Các khái niệm, ý nghĩa của tiền lương và các khoản trích theo lương.a. Các khái niệm- Khái niệm tiền lương: là biểu hiện bằng tiền phần sản phẩm XH mà người lao động sử dụng trả cho người lao động và kết quả của người lao động.b. Khái niệm nội dung và các khoản trích theo lương.* Trích BHXH+ Quỹ BHXH được sử dụng để trợ cấp cho người lao động có tham gia
đóng BHXH trong trường hợp họ mất khả năng lao động.+ Quỹ BHXH được hình thành do việc trích lập tỷ lệ quy định tiền lương phải trả cho CBCNV trong kỳ. Theo chế độ hiện hành hàng tháng DN phải tiến hành trích lập quỹ BHXH theo tỷ lệ 20% trên tổng số tiền lương cơ bản phải trả cho CNV trong tháng. Trong đó 15% tính vào chi phí sản xuất, 5% trừ vào thu nhập của người lao động.- Việc sử dụng, chi quỹ BHXH dù ở cấp quản lý nào vẫn phải thực hiện theo chế độ quy định.Quỹ BHXH = x % tỷ lệ quy định.* Quỹ BHYT.- Quỹ BHYT được trích lập để tài trợ cho người lao động tham gia đóng góp quỹ BHYT trong các hoạt động chăm sóc và khám chữa bệnh.- Quỹ BHYT được hình thành từ việc trích lập theo tỷ lệ quy định trên tổng số tiền lương phải trả cho CNV. Theo chế độ hiện hành, DN phải trích quỹ BHYT theo tỷ lệ 3% trên tổng số tiền lương cơ bản phải trả cho CBCNV trong đó 2% tính vào chi phí sản xuất kinh doanh, 1% trừ vào thu nhập người lao động.Quỹ BHYT = x %tỷ lệ quy định* Kinh phí công đoàn.- Theo chế độ hiện hành, hàng tháng DN trích 2% trên tổng số tiền lương thực tế phải trả cho CNV trong tháng và tính vào chi phí kinh doanh. Trong đó 1% số đã trích lập cơ quan công đoàn cấp trên, phần còn lại chi tại công đoàn cơ sở.c. Trích trước tiền lương nghỉ phép của công nhân trực tiếp sản xuất.- Theo quy định hàng năm người lao động nghỉ phép theo chế độ vẫn được hưởng lương. Trích trước tiền lương nghỉ phép là để tránh sự biến động lớn của chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm do việc nghỉ phép của công nhân giữa các tháng không đều đặn.= x - Trong đó:
Tỷ lệ trích trước = .- Quản lý việc trích lập và sử dụng các quỹ BHYT, BHXH, CPCĐ có ý nghĩa quan trọng đối với việc tính chi phí sản xuất kinh doanh và việc đảm bảo quyền lợi của CNV trong DN.5. Kế toán tiền lương, KPCĐ, BHXH, BHYT.* Phân loại tiền lương- Việc phân chia tiền lương chính, lương phụ có ý nghĩa quan trọng đối với công tác kế toán phân ngạch tiền lương trong giá thành sản phẩm. Tiền lương chính của công nhân sản xuất gắn liền với quá trình sản xuất sản phẩm và được hạch toán trực tiếp vào chi phí từng loại sản phẩm, tiền lương phụ được hạch toán và phân bổ gián tiếp vào chi phí các loại sản phẩm có liên quan theo tiêu thức phân bổ.Quản lý quỹ tiền lương của DN phải trong quan hệ với kế toán như sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhằm sử dụng hợp lý quỹ tiền lương tháng, thúc đẩy tăng năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm.* Quỹ tiền lương- Quỹ tiền lương của DN là toàn bộ số tiền lương trả cho công nhân viên của DN, do DN quản lý, sử dụng và chi trả lương.a. Quỹ tiền lương của DN gồm:+ Tiền lương trả cho người lao động trả cho người lao động trả cho thời gian thực tế (tiền lương thời gian và tiền lương sản phẩm).+ Các khoản chịu phụ cấp thường xuyên (các khoản phụ cấp có tính chất tiền lương) như: phụ cấp học nghề, phụ cấp thâm niên, phụ cấp làm đêm, làm thêm giờ, phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp khu vực, phụ cấp dạy nghề, phụ cấp công tác lưu động, phụ cấp công tác cho những người làm công tác có tài năng.+ Tiền lương trả cho CNV trong thời gian ngừng sản xuất vì các nguyên nhân khách quan, thời gian hội họp nghỉ phép.+ Thời gian trả cho công nhân làm ra sản phẩm hỏng phạm vi chế độ quy định.b. Phân loại quỹ tiền lương trong hạch toán

*
Phân tích lợi nhuận và một số giải pháp nhằm nâng cao lợi nhuận trong sản xuất kinh doanh tại Tổng công ty Thép Việt Nam.doc.DOC 78 890 11
*
Một số biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất kinh doanh ở công ty cổ phần chế biến thực phẩm Hải Tân - Yên Hưng - Quảng Ninh.docx 96 703 1


Xem thêm: Sabeco Lên Sàn - Tỷ Phú Thái Muốn Đưa Chứng Khoán Singapore

*
Một số biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất kinh doanh ở công ty cổ phần chế biến thực phẩm Hải Tân - Yên Hưng - Quảng Ninh 89 572 1
*
Một số giả pháp góp phần nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần Tiến Hà 79 672 0
*
Phân tích lợi nhuận và một số giải pháp nhằm nâng cao lợi nhuận trong sản xuất kinh doanh tại Tổng công ty Thép Việt Nam. 81 630 0
*
Phân tích lợi nhuận & 1 số giải pháp nhằm nâng cao lợi nhuận trong sản xuất kinh doanh tại Tổng Công ty Thép Việt Nam 79 413 0
*
Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động trong sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Tiến Hà 75 622 0
*
Phân tích lợi nhuận và Một số Giải pháp nhằm nâng cao lợi nhuận trong sản xuất kinh doanh tại Tổng Công ty Thép Việt Nam 34 590 0


Xem thêm: Điều Kiện Để Làm Tiếp Viên Hàng Không, Nghề Tiếp Viên Hàng Không Lương Bao Nhiêu

*
*
Một số giả pháp góp phần nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần Tiến Hà 1 76 624 0