HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ TÀI CHÍNH

  -  

Công ty cho thuê tài chính là tổ chức tín dụng thành lập dưới hình thức công ty kinh doanh theo phương thức cung ứng vốn cho khách hàng chủ yếu thông qua việc cho thuê máy móc, thiết bị và các loại động sản khác.

Bạn đang xem: Hoạt động cho thuê tài chính

Căn cứ pháp lý:

– Luật tổ chức tín dụng năm 2010

– Luật tổ chức tín dụng sửa đổi, bổ sung năm 2017

1.Hoạt động ngân hàng của công ty cho thuê tài chính

– Nhận tiền gửi của tổ chức.

– Phát hành trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, để huy động vốn của tổ chức.

– Vay vốn của tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật; vay Ngân hàng Nhà nước dưới hình thức tái cấp vốn theo quy định của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

– Cho thuê tài chính.

– Cho vay bổ sung vốn lưu động đối với bên thuê tài chính.

– Cho thuê vận hành với điều kiện tổng giá trị tài sản cho thuê vận hành không vượt quá 30% tổng tài sản có của công ty cho thuê tài chính.

– Thực hiện hình thức cấp tín dụng khác khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.

2. Hoạt động cho thuê tài chính

Hoạt động cho thuê tài chính là việc cấp tín dụng trung hạn, dài hạn trên cơ sở hợp đồng cho thuê tài chính và phải có một trong các điều kiện sau đây:

– Khi kết thúc thời hạn cho thuê theo hợp đồng, bên thuê được nhận chuyển quyền sở hữu tài sản cho thuê hoặc tiếp tục thuê theo thỏa thuận của hai bên;

– Khi kết thúc thời hạn cho thuê theo hợp đồng, bên thuê được quyền ưu tiên mua tài sản cho thuê theo giá danh nghĩa thấp hơn giá trị thực tế của tài sản cho thuê tại thời điểm mua lại;

– Thời hạn cho thuê một tài sản phải ít nhất bằng 60% thời gian cần thiết để khấu hao tài sản cho thuê đó;

– Tổng số tiền thuê một tài sản quy định tại hợp đồng cho thuê tài chính ít nhất phải bằng giá trị của tài sản đó tại thời điểm ký hợp đồng.

Xem thêm: Kỳ 5: Giá Trị Nội Tại " Của Cổ Phiếu, Giá Trị Nội Tại (Intrinsic Value) Là Gì

3. Mở tài khoản của công ty cho thuê tài chính

– Công ty cho thuê tài chính có nhận tiền gửi phải mở tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước và duy trì trên tài khoản tiền gửi này số dư bình quân không thấp hơn mức dự trữ bắt buộc.

– Công ty cho thuê tài chính được mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

3. Các hoạt động khác của công ty cho thuê tài chính

– Tiếp nhận vốn ủy thác của Chính phủ, tổ chức, cá nhân để thực hiện hoạt động cho thuê tài chính. Việc tiếp nhận vốn ủy thác của cá nhân thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

– Tham gia đấu thầu tín phiếu Kho bạc do Ngân hàng Nhà nước tổ chức.

– Mua, bán trái phiếu Chính phủ.

– Kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối và ủy thác cho thuê tài chính theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

– Làm đại lý kinh doanh bảo hiểm.

Xem thêm: Cách Phân Biệt Vàng Trắng - Cách Nhận Biết Vàng Trắng Thật Hay Giả

– Cung ứng dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, đầu tư cho bên thuê tài chính.