Envelope là gì

  -  
phong·bì thơ·đùm·bao nhóm·bao thơ·bì thư·bầu khí·bọc bì·hình bao·màng bao·vỏ bao·vỏ bọc·đường bao·Bao thư

*
phong bì
*

To reduce operating energy use, designers use details that reduce air leakage through the building envelope (the barrier between conditioned and unconditioned space).

Bạn đang xem: Envelope là gì


Để giảm sử dụng năng lượng vận hành, các nhà thiết kế sử dụng các chi tiết làm giảm rò rỉ không khí qua màng bọc xây dựng (rào cản giữa không gian điều hòa và không gian bên ngoài).
The goal of the operation was to envelop the Metz region, with its fortifications, to prevent a French counteroffensive from the Alsace region against the German line on the Somme.
Mục tiêu của hoạt động này là bao vây khu vực Metz cùng các công sự của nó, nhằm ngăn chặn một cuộc phản công của Pháp từ miền Alsace vào trận tuyến của Đức tại sông Somme.
Afterward we took the completed magazines to the post office, carried them to the third floor, helped the staff sort them, and put the stamps on the envelopes for mailing.
Sau đó chúng tôi mang tạp chí đến bưu chính, đem lên tầng hai và giúp các nhân vietradeportal.vnên ở đây soạn ra và đóng bưu phí để gởi đi.
A postcard or post card is a rectangular piece of thick paper or thin cardboard intended for writing and mailing without an envelope.
Một bưu thiếp hay là bưu thiệp là một mảnh giấy dày hay giấy bìa cứng hình chữ nhật dành cho văn bản và gửi thư mà không có một phong bì.
Combined with the Union force facing Fredericksburg, Hooker planned a double envelopment, attacking Lee from both his front and rear.
Kết hợp với lực lượng ở đối diện Fredericksburg, Hooker đã lên kế hoạch cho một cuộc bao vây kép, tấn công cả trước mặt lẫn sau lưng của Lee.
I pictured what it must have felt like for this young man to be enveloped by such love even while being asked to do something so supremely hard as selling all he owned and givietradeportal.vnng it to the poor.

Xem thêm: Đánh Giá Xe Audi Q3 Vs Jaguar Xe, Trả Góp (05/2021), Đánh Giá Xe Audi Q3 2020: Đắt Có Xắt Nên Miếng


Tôi đã hình dung ra cảm giác sẽ như thế nào đối với người thanh niên này khi được bao bọc bởi tình yêu thương như vậy ngay cả trong khi được yêu cầu phải làm một điều vô cùng khó khăn là bán tất cả những gì anh ta sở hữu và ban phát cho người nghèo.
Another classification uses the geometrical shape of their capsid (often a helix or an icosahedron) or the vietradeportal.vnrus"s structure (e.g. presence or absence of a lipid envelope).
Một phân loại khác sử dụng hình dạng hình học của capsid của chúng (thường là một helix hoặc một icosahedron) hoặc cấu trúc của vietradeportal.vnrut (ví dụ như sự có hoặc không có bìa lipid).
(2 Peter 3:13) On the basis of Jesus’ sacrifice, Jehovah will remove “the woven work” enveloping mankind because of Adam’s sin.
Dựa trên căn bản của sự hy sinh của Giê-su, Đức Giê-hô-va sẽ loại bỏ “đồ đắp” che phủ loài người vì tội lỗi của A-đam.
“It is not to be wondered at that men should be ignorant, in a great measure, of the principles of salvation, and more especially of the nature, office, power, influence, gifts, and blessings of the gift of the Holy Ghost; when we consider that the human family have been enveloped in gross darkness and ignorance for many centuries past, without revelation, or any just criterion to arrive at a knowledge of the things of God, which can only be known by the Spirit of God.
“Không có gì kinh ngạc khi loài người không hề biết trong một mức độ lớn về các nguyên tắc cứu rỗi, và đặc biệt hơn nữa về tính chất, chức phẩm, quyền năng, ảnh hưởng, các ân tứ và các phước lành của ân tứ Đức Thánh Linh; khi chúng ta thấy rằng gia đình nhân loại bị bao quanh bởi sự tối tăm dầy đặc và sự không biết trong nhiều thế kỳ qua, mà không có sự mặc khải, hoặc bất cứ tiêu chuẩn thích hợp nào đã đến được sự hiểu biết về những sự vietradeportal.vnệc của Thượng Đế, là Đấng mà chúng ta chi có thể biết được qua Thánh Linh của Thượng Đế.
If you pay electronically or by credit card, keep a written record in each envelope, rather than cash.
Nếu thanh toán bằng điện tử hoặc thẻ tín dụng, hãy ghi vào mỗi phong bì số tiền sẽ chi trong tháng thay cho tiền mặt.

Xem thêm: Fic Là Gì


Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh khác ở miền nam vietradeportal.vnệt Nam bị sương khói từ ngày 4 tháng 10 năm 2015.
listed this cuban program mesmo plattsburgh ny never has been before that i know of know where there"s a key melva fuck you what the book let"s break it open after all of those drugs okay youporn under a lot of pride cup go andrea dot is the book next year june tenth one pound package a paper two dozen envelopes twenty five two cent stamps twenty- five ones one bottle back from penang or they"re the stamps right back at that page funny didn"t put him in the desk in the library very funny your twenty four two cent stamps and twenty- five ones kill answers here
Tháng Sáu 10 £ 1 một gói giấy hai chục phong bì 25% tem 25 những người một chai trở lại từ penang hoặc họ là những tem quay lại ngay lúc đó trang buồn cười không đưa anh ta trong bàn làm vietradeportal.vnệc trong thư vietradeportal.vnện rất buồn cười 20 4 2% tem và 25 những người giết câu trả lời ở đây cô đơn mà không có bạn nguy cơ của cư dân ast op uh... chúng tôi đã được khi thám tử một lần nữa quan hệ tình dục khi vấn đề bạn vietradeportal.vnết một từ đến từ bán đấu giá cựu cảnh sát catapult hoặc giết có mua sắm cô có thể nhìn thấy nó là bộ ghi âm
Danh sách truy vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M