CAN HELP ME WITH THIS ICHIMOKU AFL CODE

  -  

Cloud Ichimoku for Amibroker (AFL) siêng nghiệp

Đám mây Ichimoku đến amibroker chuyên nghiệp cùng đỉnh cao nhất. Với sự kết hợp tinh tế của Bollinger Bands. Và bảng quét truy hỏi tìm kiếm thừa đám mây chuyên nghiệp.
*
gmail.com// Version: 5.2.1.1//==============================================================_SECTION_BEGIN("Bollinger Bands");Plot(MA( C, đôi mươi ),"MA20",colorYellow,styleLine|styleThick);P.. = ParamField("Price field",-1);Periods = Param("Periods", 20, 2, 100, 1 );Width = Param("Width", 2, 0, 10, 0.05 );màu sắc = ParamColor("Color", colorDarkGrey );Style = ParamStyle("Style", styleLine | styleNoLabel ) | styleNoLabel;Plot( bbt = BBandTop( P, Periods, Width ), "BBTop" + _PARAM_VALUES(), colorCustom1, Style );Plot( bbb = BBandBot( Phường, Periods, Width ), "BBBot" + _PARAM_VALUES(), colorCustom1, Style );PlotOHLC( bbt, bbt, bbb, bbb, "", ColorBlend( Màu sắc, GetChartBkColor(), 0.1 ), styleThichồng | styleCloud | styleNoRescale, Null, Null, Null, -1 );_SECTION_END();_SECTION_BEGIN("i");/* ICHIMOKU CHART */n1 = Param("Èøè?îêó: ïå?èîä 1",9,1,200,1);n2 = Param("Èøè?îêó: ïå?èîä 2",26,1,400,1);n3 = Param("Èøè?îêó: ïå?èîä 3",52,1,600,1);TenkanSen =(HHV(H,n1)+LLV(L,n1))/2; KijunSen =(HHV(H,n2)+LLV(L,n2))/2; ChinkouSpan =Ref(C,-n2); // Chinkou Span (×èêîó ñïåí) - öåíà çàê?û?èÿ ?åêóùå?î áà?à, ñäâèíó?àÿ íàçàä íà âåëè÷èíó â?î?î?î â?å?åííî?î èí?å?âàëà.Cks = Close; // ??àôè÷åñêèé Chinkou Span, ñäâè? íàçàä çàñ÷å? î??èñîâêè cổ.SenkouSpanA =Ref((KijunSen+TenkanSen)/2,-n2); // Senkou Span A (Ñåíêîó ñïåí À) / Up Kumo - ñå?åäèíà ?àññ?îÿíèÿ ?åæäó Tenkan-sen è Kijun-sen, ñäâèíó?îå âïå?åä íà âåëè÷èíó â?î?î?î â?å?åííî?î èí?å?âàëà.SpA =(KijunSen+TenkanSen)/2; // ??àôè÷åñêèé Senkou Span A , ñäâè? âïå?åä çàñ÷å? î??èñîâênai lưng.SenkouSpanB =Ref((HHV(H,n3)+LLV(L,n3))/2,-n2); // Senkou Span B (Ñåíêîó ñïåí Â) / Down Kumo - ñ?åäíåå çíà÷åíèå öåíû çà ??å?èé â?å?åííîé èí?å?âàë, ñäâèíó?îå âïå?åä íà âåëè÷èíó â?î?î?î â?å?åííî?î èí?å?âàëà.SpB =(HHV(H,n3)+LLV(L,n3))/2; // ??àôè÷åñêèé Senkou Span B, ñäâè? âïå?åä çàñ÷å? î??èñîâênai lưng.DL = Ref( C, 25 );Cond1 = Ref(Cthua > Max(SenkouSpanA,SenkouSpanB),-1); //öåíà âûøå îáëàêà -- áû÷üå íàñ??îåíèåCond2 = Ref(Cthua thảm Cond3 = Ref(Cross(TenkanSen,KijunSen),-1); //ïå?åñå÷åíèå ?åíêàí è Êèäæóí -- ñè?íàë íà ïîêóïêóCond4 = Ref(Cross(KijunSen,TenkanSen),-1); //ïå?åñå÷åíèå ?åíêàí nai lưng Êèäæóí -- ñè?íàë íà ï?îäàæóCond5 = Ref(Cross(Close,ChinkouSpan ),-1); //ïå?åñå÷åíèå ×èêîó nai lưng öåíûCond6 = Ref(Cross(ChinkouSpan ,Close),-1); //ïå?åñå÷åíèå ×èêîó è cổ öåíûCond7 = Ref(Cross (Cđại bại , Max(SenkouSpanA,SenkouSpanB)),-1); //öåíà âû?îäè? ââå?? èç îáëàêà -- ñè?íàë íà ïîêóïêóCond8 = Ref(Cross ( Min(SenkouSpanA,SenkouSpanB), Close),-1); //öåíà âû?îäè? âíèç èç îáëàêà -- ñè?íàë íà ï?îäàæóCond9 = Cchiến bại > TenkanSen AND TenkanSen > KijunSen AND KijunSen > Max(SenkouSpanA,SenkouSpanB); // ñè?íàë ??å? ëèíèé ââå??Cond10= Close RemCond9=ExRem(Cond9,NOT Cond9); RemCond10=ExRem(Cond10,NOT Cond10);ColSenk =IIf (Cond1,colorGreen, IIf(Cond2,colorRed,colorLightGrey)); // çàäàå? öâå?, åñëtrần öåíà âûøå/íèæå/âíó??trằn îáëàêà.Flat = TenkanSen == Ref(TenkanSen,-1) OR (NOT(Cond1) AND NOT(Cond2)) ;for( i = 0; i if (Flat) ColTenk = colorLightGrey; else if (Cond1 AND TenkanSen > TenkanSen) ColTenk = colorGreen;if (Cond1 AND TenkanSen ColTenk = colorRed;if (Cond2 AND TenkanSen ColTenk = colorRed;if (Cond2 AND TenkanSen > TenkanSen) ColTenk = colorGreen; //PlotShapes(IIf(Cond7, shapeSmallUpTriangle ,shapeNone),colorGreen,0,H,10); //PlotShapes(IIf(Cond8, shapeSmallDownTriangle ,shapeNone),colorRed,0,L,10);//PlotShapes(IIf(Cond3, shapeHollowSmallUpTriangle,shapeNone),colorGreen,0,H,12); //PlotShapes(IIf(Cond4, shapeHollowSmallDownTriangle ,shapeNone),colorRed,0,L,12);//PlotShapes(IIf(Cond5, shapeSmallCircle ,shapeNone),colorGreen,0,H,4); //PlotShapes(IIf(Cond6, shapeSmallCircle + shapePositionAbove ,shapeNone),colorRed,0,L,4);//PlotShapes(IIf(RemCond9 , shapeHollowSquare ,shapeNone),colorGreen,0,H,18); //PlotShapes(IIf(RemCond10, shapeHollowSquare + shapePositionAbove ,shapeNone),colorRed,0,L,18);//Plot (C,"Close",colorBlachồng,styleThick);Plot (C,"Bars",colorBlaông chồng,styleCandle);Plot (TenkanSen,"Tenkan-sen",colorRed);Plot (KijunSen, "Kijun-sen", colorBlue);Plot (Cks,"Chinkou Span",colorLime, style = styleLine,0,0,-n2);Plot (SpA,"SenkouSpanA",colorOrange,styleDashed,0,0,n2);Plot (SpB,"SenkouSpanB",colorViolet,styleDashed + styleThichồng,0,0,n2);PlotOHLC (SpA,SpA,SpB,SpB,"Cloud",IIf (SpA > SpB,ColorRGB( 64, 128, 128 ),ColorRGB( 128, 128, 128 )),styleCloud, 10, 10, n2 );above = IIf(KijunSen>SenkouSpanA AND TenkanSen>SenkouSpanB,1,0);within = IIf(KijunSen>SenkouSpanA AND TenkanSenbelow = IIf(TenkanSenDK1 = C> SenkouSpanB;DK2 = (SpB > SpA);DK3 = (SenkouSpanB > SenkouSpanA);DK4 = Cross(C, SenkouSpanB) or Cross(C, SenkouSpanA);Buy = DK1 AND DK3 AND DK4;PlotShapes( shapeUpArrow * Buy ,6,0,L,Offset=-15);DK5 = MA(V, 20) > 100000;Cover = Buy AND DK5;Filter = Cover OR buy;AddColumn(V,"Khoi Luong",1.0);AddColumn(Cover,"Break Out Vuot May",True,colorcustomét vuông,colorCustom6);//Buy = Cross(TenkanSen,KijunSen) AND (DL>Close);//Sell = Cross(KijunSen,TenkanSen) AND (DL//StrongBuy = Buy AND above;//MediumBuy = Buy AND within;//WeakBuy = Buy AND below;//StrongSell = Sell AND below;//MediumSell = Sell AND within;//WeakSell = Sell AND above;//IIf( (StrongBuy),PlotShapes(shapeUpTriangle*StrongBuy,colorGreen),0);//IIf( (MediumBuy),PlotShapes(shapeUpArrow*MediumBuy,colorGreen),0);//IIf( (WeakBuy),PlotShapes(shapeHollowUpArrow*WeakBuy,colorIndigo),0);//IIf( (StrongSell),PlotShapes(shapeDownTriangle*StrongSell,colorRed),0);//IIf( (MediumSell),PlotShapes(shapeDownArrow*MediumSell,colorRed),0);//IIf( (WeakSell),PlotShapes(shapeHollowDownArrow*WeakSell,colorBrown),0);// ?î?èçîí?àëüíàÿ öâå?íàÿ èíäèêà?î?íàÿ ïîëîñà (ï?è?å?).Plot( 1, "Ribbon", ColTenk, styleOwnScale|styleArea|styleNoLabel, -2, 200 ); // èíäèöè?óå? ôë?? íà TenkanSen.Plot( 4, "Ribbon", ColSenk, styleOwnScale|styleArea|styleNoLabel, -1, 200 ); // èíäèöè?óå? ïîëîæåíèå öåíû î?íîñè?åëüíî îáëàêà_SECTION_END();_SECTION_BEGIN("Price");_SECTION_BEGIN("Magnified Market Price");FS=Param("Font Size",35,11,100,1);GfxSelectFont("Times New Roman", 28, 700, italic = True, underline = False, True );GfxSetBkMode( colorWhite );GfxSetTextColor( ParamColor("Color",colorCustom9) );Hor=Param("Horizontal Position",220,1,1200,1);Ver=Param("Vertical Position",1,1,1,1);GfxTextOut(""+C,Hor-150 , Ver+25 );GfxTextOut( Name(), Hor,Ver-50 );YC=TimeFrameGetPrice("C",inDaily,-1);DD=Prec(C-YC,2);xx=Prec((DD/YC)*100,2);GfxSelectFont("Times New Roman", 10, 700, italic =True, underline = False, True );GfxSetBkMode( colorWhite );GfxSetTextColor(ParamColor("Color",colorCustom9) );GfxTextOut(""+DD+" ("+xx+"%)", Hor-150, Ver+65 );GfxSelectFont("arial", 18 );GfxSetTextColor(ParamColor("dong",colorCustom8) );GfxSetTextAlign( 6 );// center alignmentGfxSetTextColor( ColorRGB( 255, 255, 0 ) );GfxSetBkMode(0); // transparentGfxSelectFont("UViệt Nam But Long 1", Status("pxheight")/45 );GfxTextOut( "TRADING PLUS Ltd", Status("pxwidth")/2, Status("pxheight")/10.5 );GfxSelectFont("Utoàn quốc But Long 1", Status("pxheight")/45 );GfxSetTextColor( colorLightGrey );GfxSelectFont("Uđất nước hình chữ S But Long 1", Status("pxheight")/50 );GfxTextOut( FullName() , Status("pxwidth")/1.2, Status("pxheight")/11 );GfxTextOut( "("+Name()+") " , Status("pxwidth")/1.2, Status("pxheight")/8 );_SECTION_END();