Các biểu mẫu ngân hàng chính sách xã hội

  -  

Mẫu đơn vay vốn ngân hàng chính sách xã hội

Mẫu đơn vay vốn ngân hàng chính sách xã hội là mẫu đơn được lập ra để đề nghị về việc được vay vốn ngân hàng chính sách xã hội. Mẫu đơn vay vốn nêu rõ thông tin người làm đơn, số tiền cần vay, mục đích vay, lãi suất và thời hạn cho vay...

Bạn đang xem: Các biểu mẫu ngân hàng chính sách xã hội

Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn vay vốn ngân hàng chính sách xã hội tại đây.
Thủ tục khi vay mua nhà trả góp tại ngân hàngThủ tục vay vốn ngân hàng chính sách xã hộiMẫu đơn tham gia hệ thống liên ngân hàng
Mẫu đơn vay vốn ngân hàng chính sách xã hội
Nội dung cơ bản của mẫu đơn vay vốn ngân hàng chính sách xã hội như sau:CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc-----------------------

GIẤY ĐỀ NGHỊ VAY VỐN KIÊM PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN VAY

Chương trình cho vay:............................................................Kính gửi: Ngân hàng Chính sách xã hội ....................1. Họ tên người vay: ......................................... Năm sinh: ................................- Số CMND:..........................., ngày cấp: ..../..../....., nơi cấp: .............................- Địa chỉ cư trú: thôn ...............................; xã ...................... Huyện ...................- Là thành viên Tổ TK&VV do ông (bà) ................................................... làm tổ trưởng.- Thuộc tổ chức Hội: ......................................................... quản lý.2. Họ tên người thừa kế: ....................................... Năm sinh ........ Quan hệ với người vay.
Chúng tôi đề nghị NHCSXH cho vay số tiền: ....................... đồng(Bằng chữ .........................................................................................................)Để thực hiện phương án: ..................................................................................Tổng nhu cầu vốn:..........................................................đồng. Trong đó:+ Vốn tự có tham gia:............................................đồng.+ Vốn vay NHCSXH:...........................................đồng để dùng vào việc:Đối tượng........................................................................................................................Số lượng......................................................................................................Thành tiền........................................................................................................................

Xem thêm: Thẻ Bidv Rút Được Những Ngân Hàng Nào ? Thẻ Bidv Rút Tiền Được Ở Những Cây Atm Nào

- Thời hạn xin vay: ......... tháng; Kỳ hạn trả nợ: ........ tháng/lần.- Số tiền trả nợ: ...............đồng/lần. Hạn trả nợ cuối cùng: Ngày…./...../......- Lãi suất cho vay: ..............%/tháng, lãi suất nợ quá hạn:.................% lãi suất khi cho vay.
Lãi tiền vay được trả định kỳ hàng tháng, vào ngày .............................................Chúng tôi cam kết: sử dụng vốn vay đúng mục đích, trả nợ gốc và lãi đầy đủ, đúng hạn. Nếu sai trái, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật......., ngày...tháng...năm....

Xem thêm: Báo Cáo Tài Chính Của Công Ty Vinamilk 2015, Báo Cáo Phân Tích Ctcp Sữa Việt Nam (Vnm)

Tổ trưởngTổ TK&VV(Ký, ghi rõ họ tên)Người thừa kế(Ký, ghi rõ họ tên)Người vay(Ký, ghi rõ họ tên hoặc điểm chỉ)
PHÊ DUYỆT CỦA NGÂN HÀNG1. Số tiền cho vay: ................ đồng (Bằng chữ: .....................................................)2. Lãi suất: ......... %/tháng. Lãi suất nợ quá hạn: ............ % lãi suất khi cho vay.3. Thời hạn cho vay: ........ tháng. Hạn trả nợ cuối cùng: Ngày…../….../……….........., ngày...tháng...năm....Cán bộ tín dụng(Ký, ghi rõ họ tên)Trưởng phòng(Tổ trưởng) TD(Ký, ghi rõ họ tên)Giám đốc(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu đơn xin việc ngành ngân hàng Đơn xin việc ngành ngân hàng Thủ tục vay vốn ngân hàng chính sách xã hội Hướng dẫn vay vốn ngân hàng chính sách xã hội Thủ tục khi vay mua nhà trả góp tại ngân hàng Hướng dẫn thủ tục khi vay mua nhà trả góp tại ngân hàng